Name japanischer Name Kategorie
Amelia ??? Mensch
Barrell Casket Barrell Casket Mensch
Birdbots ??? Roboter
Bon Bonne Bon Bonne Roboter
Dantz ??? Mensch
Data ??? Roboter
Gatz ??? Roboter
Geetz ??? Roboter
Glyde Glyde Mensch
Guildmaster ??? Mensch
Inspektor ??? Mensch
Ira ??? Mensch
Jims Gang ??? Mensch
Joe ??? Mensch
Johnny ??? Mensch
Mad Mossa ??? Mensch
Maria ??? Mensch
Marias Tochter ??? Mensch
Matilda ??? Android
Maude ??? Mensch
Mega Man Juno ??? Android
Mega Man Volnutt Rock Volnutt Android
Mistress Sera ??? Android
Mistress Yuna ??? Android
Paprika ??? Tier
Perl ??? Mensch
Quiz Trio ??? Mensch
Roll Casket Roll Casket Mensch
Servbots Kobun Roboter
Teasel Bonne Teisel Bonne Mensch
Tron Bonne Tron Bonne Mensch
Tuttle ??? Mensch
Von Muller Bluecher Mensch
Wachen ??? Mensch
Wily Wily Mensch